Plan de Gestión y explotación del Teatre Municipal de les Roquetes

(2018) Pla d’Acció Cultural de Vic 2018-2025.

El PAC conté d’un diagnòstic de la realitat cultural de la població, detecta les necessitats culturals més rellevants, fa una anàlisi sociodemogràfic i territorial, un estudi dels sectors i equipaments culturals, i una anàlisi de la programació.

També conté estratègies i mesures que permeten optimitzar, incrementar i ordenar les iniciatives culturals del municipi, un cronograma d’aplicació i una proposta de reordenació funcional dels equipaments a manera d’actualització del PLEC 2010.


Ajuntament de Vic – CERC /
Planificación estratégica de organizaciones y sistemas culturales /