Residències Artístiques a Catalunya.

Els programes de residència arística a Catalunya

(2017-18) Mapa de Residències Artístiques a Catalunya.

Després de l’elaboració d’un Mapatge dels Espais de Creació i Producció a Catalunya, el CONCA va promoure l’elaboració d’un Mapa de residències artístiques i l’anàlisi de la funció d’aquestes en els Centres de Creació i Producció.

A tal efecte es va fer una anàlisi de la literatura existent sobre la qüestió, un inventari de les existents a partir de diverses fonts d’informació i una fitxa de cada residència artística, a partir de la informació obtinguda en les respostes a un qüestionari que es va adreçar a tots els seus responsables per conèixer els seus objectius, la seva activitat i les seves necessitats.

A partir del coneixement generat es va elaborar una tipologia de residències artístiques i un mapa de les existents a Catalunya en aquest moment.


Client: Consell Nacional de les Arts i la Cultura (CoNCA)./
Diseny operatiu de projectes culturals./