Girona

Mpa cultural girona

(2017-18) Mapa Cultural de Girona.

Els responsables de Cultura volien conèixer quina era l’oferta cultural de la ciutat i quina era la participació ciutadana, a nivell quantitatiu i qualitatiu. A tal efecte es va recopilar informació sobre els operadors culturals de la ciutat, les pràctiques que oferien a la ciutadania, els espais on es realitzaven, el calendari i horaris, els costos i ingressos, i la participació de públics. Per recollir aquesta informació es va fer una enquesta als abonats a la plataforma Girona Cultura i una enquesta al directori d’operadors culturals de la ciutat, que va ser elaborat en col.laboració amb els coordinadors dels diferents àmbits culturals.

La informació recollida i sistematitzada va ser contrastada i interpretada a través de diversos grups focals d’operadors i agents culturals. Del coneixement obtingut i els judicis de valors compartits, es va elaborar una diagnosi del sistema cultural de la ciutat i es van formular diverses recomanacions per cobrir certes mancances detectades.


Cliente: Ajuntament de Girona./
Estudis./