Artes escénicas en España

(2015) Estudio sobre la situación de las artes escénicas en España.

Poc després de constituir-se, l’AAEE va promoure la realització d’un estudi sobre la situació del sector com a base per al debat i l’elaboració d’estratègies de desenvolupament sectorial. L’estudi es va fer a partir dels indicadors aportats per fonts públiques solvents i a través de l’anàlisi transversal de diversos informes i anàlisis sectorials realitzats durant els anys 2007-2015. Les conclusions de l’anàlisi van ser contrastades amb un grup d’experts.

L’informe final aporta una diagnosi de les principals fortaleses, febleses, oportunitats i amenaces del sector, una hipòtesi causa-efecte i un conjunt de consideracions finals que poden servir de base a un debat estratègic sobre el futur del sector. Posteriorment l’AAEE va publicar l’informe en la col·lecció “Libros de la Academia”.

Fotografía: L’Ateneu – CMEM


Client: Academia de las Artes Escénicas de España./
Estudis./